Regulamin

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Lion Dance Studio jest akceptacja regulaminu.

 2. W zajęciach oferowanych przez Lion Dance Studio mogą uczestniczyć tylko osoby, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń. Studio nie odpowiada za kontuzje uczestników.

 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zmiany obuwia przed wejściem na salę.

 4. Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione po zajęciach na sali lub w budynku, na terenie którego znajduje się sala.

 5. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowe wejście. Studio nie zwraca wpłat w razie rezygnacji kursanta z zajęć.

 6. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości osób. W takim przypadku cała wpłacona kwota podlega zwrotowi.

 7. Istnieje możliwość wykupienia jednorazowego wejścia w celu zapoznania się z zajęciami.

 8. Każdy karnet jest ważny przez 30 dni od daty zakupu. W razie dłuższej nieobecności dopuszcza się odrobienie zajęć na innym stylu w trakcie ważności karnetu.

 9. Każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku do celów marketingowych Lion Dance Studio.

 10. Uczestnik zajęć ma prawo wejścia na salę tylko w stanie trzeźwym.

 11. Zarówno do instruktora, jak i do innych uczestników zajęć należy zwracać się z szacunkiem.

 12. W przypadku niestosowania się do regulaminu uczestnik może zostać wyproszony z sali.